Pedicure Nanna hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Pedicure Nanna houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraag om jouw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte ben van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, ik hierop wil wijzen en deze respecteren.

Als Pedicure Nanna ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via het tabblad Contact.

Persoonsgegevens van patiënten/cliënten worden door Pedicure Nanna verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de behandeling en/of uitnodigingen;

Hiervoor kan Pedicure Nanna de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
Deze persoonsgegevens worden door Pedicure Nanna opgeslagen gedurende de looptijd van de behandelingen en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Gegevens van leveranciers worden door Pedicure Nanna verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of bestellingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Voor de bovenstaande leveranciers kan Pedicure Nanna de volgende gegevens vragen:

 • bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BTW nummer
De gegevens worden opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving
 • het verzorgen van de (financiële) administratie
 • het verzorgen van communicatie
 • Pedicure Nanna geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkers overeenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal Pedicure Nanna de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben ik ook verplicht deze gegevens af te geven.Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien je mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Pedicure Nanna verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Pedicure Nanna verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Pedicure Nanna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Pedicure Nanna van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • Pedicure Nanna hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle digitale systemen
 • Pedicure Nanna maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • de handgeschreven administratie staat achter slot en grendel als de praktijk gesloten is
 • Pedicure Nanna test en evalueert regelmatig deze maatregelen
 • Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van jou ontvangen heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Pedicure Nanna kan je vragen om je te legitimeren voordat er gehoor kan worden geven aan voornoemde verzoeken.Mag Pedicure Nanna jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als je naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.